Finska församlingen i Stockholm

Finska församlingen i Stockholm

Stockholms finska församling är inte bara nutid, utan den har en historia som är lång som väl som mycket växlande. I Stockholm har det alltid funnits finländare och när Stockholm började byggas ut på den mark man tagit från havet, var en del av grundarna från just Finland. Ihop med andra landsmän, köpmän, sjömän och andra, så skapade i en finsk gemenskap i Stockholm stad.

Historia om finska kyrkan och dess församling

Man tror att den första finskspråkiga lutherska gudstjänsten hölls 1533 i klosterkyrkan, som låg i ett hörn, av det som idag är Järntorget. Det var i Stockholm, som man började med finska gudstjänster och med finskan som officiellt språk.  Under mitten av 1500-talet fick man flytta över till till Bykyrkan, nuvarande Storkyrkan, då Gustav Vasa rev klostret. Under andra halvan av 1500 talet och i början av 1600-talet så såg Johan III att Bykyrkan var alldeles för luten. Han skänkte då Den heliga Gertruds gillehus som kyrka till dem. Den finska församlingen var under sista åren av 1500-talet tvåspråkig, eftersom både finnar och finlandssvenskar hade var sin präst. In på 1600-talet blev församlingen enbart finskspråkig. Finländarna tvingades lämna kyrkan 1607 och då flyttade de till franciskanerklostrets kyrka, nuvarande Riddarholmskyrkan. Man delade då med en annan församling. I slutet av 1600-talet så fick man åter igen byta kyrka.

Egen kyrka skapas

Ett tag efter man övergett franciskanerklostrets kyrka så användes Katarina kyrka på Söder. Denna brann dock 1723 och då fick man åter igen flytta på sig, till Holms lilla garnisonskyrka, på Blasieholmen. Dock kom finländarna att 1725 kunna köpa Lilla Bollhuset och bygga om det till en egen kyrka. Den invigdes till finska församlingens kyrka.

1983 var ett jubelår för församlingen. Det hade gått 450 år sen den första finskspråkiga gudstjänsten hade hållits i Stockholm. Bland de som deltog i festligheterna fanns svenska kungaparet och de finska och svenska ärkebiskoparna.

I kyrkolagen från år 1992 kom det att införas en ny lag om icketerritoriella församlingar och det berörde Finska församlingen i Stockholm. 1994 började man att följa Svenska kyrkans gudstjänstordning i de finska gudstjänsterna.

Loading